สำนักวิชาการ Office of Academic Affairs (PAT)

ACADEMIC303 views

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” วิทยาลัยฯ ดำเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

Release Date

-

Tags

No tags yet.

Jailbreak Prison Run
AbsolutLand: Journey To The Cosmos
CLIMB IT

2 online

Neon Ghost

4 online

Meta Bomberman by MetaVitrine (BETA)
Rainbow Obby
Buddhaverse Main Hall
Dennis Bolaños's Medicina XR
Escape Game : Treasure Island - ENG
KaywonGalleryLobby
Intellias
SPATIAN GUYS [GAME]  - v.1.0.0

LIVE

2 online

Irule Store
Racing Empire

3 online

Fedoriv
Boosters
BMW Motorrad MetaRide
MetaHata 2.0. Hub
1CryptoMuzik
RFM